13
  • نیکی
  • 08 نوامبر 19
  • اخبار
  • 4238 بازدید
  • هیچ نظر

بخش خبر هواشناسی نیکی دیلی : نمودار وضعیت بارش نقاط مختلف ایران در مدل اروپایی طی ۴۶ روز آتی

وضعیت بارش ایران طی 46 روز آینده بر اساس مدل اروپا /نمودارگرافی

ناهنجاری بارش ۴۶روز آتی در کشور بر اساس مدل اروپا: